Smluvní podmínky

Smluvní podmínky upravující užívání služby Seznam Zboží.cz, která je poskytována společností Seznam.cz, a.s.

Následující text představuje „smluvní podmínky“, jejich odsouhlasením se Zákazník služby Seznam Zboží.cz zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená (dále také jen „Smluvní podmínky“). V případě porušení Smluvních podmínek kterýmkoli Zákazníkem může obchodní společnost Seznam.cz, a.s. (provozovatel této služby), uplatnit vůči takovému Zákazníkovi opatření obsažená v těchto Smluvních podmínkách.

1. Definice

1.1. Služba Seznam Zboží.cz je server, který slouží pro vyhledávání nabídek internetových obchodů. Pomocí řazení a filtrování lze srovnávat ceny, vyhledávat nabídky internetových obchodů a zjišťovat skladovou dostupnost zboží. Dále lze získávat informace o nabízeném sortimentu a poskytovaných službách jednotlivých internetových obchodů, jako jsou možné způsoby platby, způsoby doručení zboží apod. Služba Seznam Zboží.cz je dostupná na internetové adrese (URL): https://www.zbozi.cz.

1.2. Provozovatelem služby Seznam Zboží.cz je obchodní společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, DIČ: CZ26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn.: B 6493, (dále také jen „Provozovatel“).

1.3. Zákazníkem služby Seznam Zboží.cz je registrovaný uživatel služeb Provozovatele a současně zadavatel Nabídky na internetovém serveru Zboží.cz (dále jen „Zákazník“), jenž si pro účely využití služby Seznam Zboží.cz zaregistruje u Provozovatele na webové stránce https://www.zbozi.cz svůj e-shop. Zákazníkem pro účely služby Seznam Zboží.cz tedy nejsou subjekty, které zprostředkovávají prodej třetím stranám, ani subjekty provozující internetové servery, které mají charakter srovnávače cen. Tyto subjekty nejsou oprávněny vkládat Nabídky na server Zboží.cz.

1.4. Nabídkou se rozumí nabídka zboží nabízeného Zákazníkem na stránkách jeho e-shopu, zobrazovaná také prostřednictvím serveru https://www.zbozi.cz.

1.5. Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet, který vyhledává a porovnává nabídky na službě Seznam Zboží.cz (dále jen „Uživatel“).

1.6. Rozhraním se rozumí webové administrační rozhraní, jež umožňuje užití a nastavení služby Seznam Zboží.cz Zákazníkovi (dále jen „Rozhraní“).

1.7. Detailem obchodu se rozumí stránka s informacemi o konkrétním e-shopu Zákazníka, která obsahuje zejména hodnocení zákazníků Zákazníka, logo e-shopu, způsoby platby, dopravy, informace o druhu nabízeného zboží, výdejních místech apod. (dále jen „Detail obchodu“).

2. Pravidla užívání služby Zboží.cz

2.1. Provozovatel se zavazuje na základě stanovených podmínek zobrazovat na serveru Zboží.cz a v rámci jiných serverů a služeb provozovaných Provozovatelem Nabídku(ky) dle nastavení Zákazníka v Rozhraní nebo v jeho XML feedu. Provozovatel Zákazníkovi zpřístupní takovéto Rozhraní pro nastavení Nabídek na adrese https://admin.zbozi.cz. Zákazník v Rozhraní může nastavovat upřednostňování pro své Nabídky, využít aukční model pro zvolené nabídky, finanční limity a další vlastnosti dle možností stanovených Provozovatelem v Rozhraní.

2.2. Nabídky budou následně zobrazeny (a) na serveru Zboží.cz podle vyhledávání Uživatelem, případně i (b) na jiných serverech a službách provozovaných Provozovatelem. Umístění / rozmístění Nabídek na serveru Zboží.cz, popř. i na jiných serverech a službách provozovaných Provozovatelem, a jejich grafický, vzhled určuje Provozovatel.

2.3. Zákazník předává Provozovateli obsah Nabídky, zejména fotografie zboží nabízeného Zákazníkem a popis tohoto zboží. Zákazník prohlašuje, že je obsah Nabídky oprávněn užít a poskytnout Provozovateli za účelem zobrazení Nabídky na serveru Zboží.cz. V případě, že by se toto prohlášení Zákazníka ukázalo jako nepravdivé, zavazuje se Zákazník nahradit Provozovateli veškerou škodu, která Provozovateli v důsledku nepravdivosti prohlášení Zákazníka vznikla. Dále Zákazník poskytuje Provozovateli svolení obsah Nabídky, zejména fotografii a popis zboží nabízeného Zákazníkem, (a) zařadit do databáze služby Zboží.cz Provozovatele a (b) užít a zveřejnit i v rámci jiných serverů a služeb provozovaných Provozovatelem, a to jak pro komerční, tak nekomerční účely. Zákazník dále prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí svolení Provozovateli dle předchozí věty a že nahradí Provozovateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.

2.4. Úhrady za užití služby Seznam Zboží.cz Zákazníka jsou realizovány formou plateb z kreditu Zákazníka v systému Seznam Peněženka.

2.5. Pro dobití kreditu v Seznam Peněžence platí pravidla Seznam Peněženky, jež jsou dostupná z internetové adresy (URL) https://klient.seznam.cz.

2.6. V případě, že dojde k uskutečnění neplatných prokliků a bude ze strany Provozovatele vyhodnoceno, že uvedené lze přičíst k tíži Provozovatele (resp. technickým omezením systému Seznam Zboží.cz), bude částka za neplatné prokliky poskytnuta Zákazníkovi ve formě náhradního kreditu, a to jeho připsáním na účet Zákazníka vedený v rámci Seznam Peněženky ve lhůtě dvou pracovních dní od prověření uvedeného, pokud nebude stanoveno jinak.

2.7. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit či znemožnit výdej Nabídek Zákazníkovi, který nebude mít v systému Seznam Peněženka dostatečný kredit na úhradu zvolené služby Seznam Zboží.cz. Provozovatel nenese odpovědnost za případy, kdy se Nabídky Zákazníka nebudou zobrazovat z důvodu vyčerpání kreditu Zákazníka v systému Seznam Peněženka.

2.8. Součástí těchto smluvních podmínek jsou též Pravidla pro internetové obchody pro Nabídky Zákazníků (dále jen „Pravidla pro internetové obchody“), jež se Zákazník odsouhlasením těchto smluvních podmínek zavazuje dodržovat.

2.9. Zákazník je plně odpovědný a) za obsah zadaných Nabídek, b) za obsah cílových stránek, na něž se uživatel dostane po kliknutí na Nabídku Zákazníka. Provozovatel nenese odpovědnost a) za újmy, které Zákazník způsobí svojí Nabídkou v systému Zboží.cz třetím stranám nebo b) za Nabídky a cílové stránky, které jsou, či vstup na ně je umožněn, v rozporu s platným právním řádem.

2.10. Provozovatel si v souladu s Pravidly pro internetové obchody vyhrazuje právo zablokovat e-shop Zákazníka, a to s udáním i bez udání důvodu, zejména u Nabídek, jež by byly v rozporu s ustanoveními těchto Smluvních podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo Zákazníkovi, který opakovaně porušuje Pravidla pro internetové obchody či je v rozporu s těmito Smluvními podmínkami, zablokovat Nabídky bez udání důvodu. K zablokování všech nabídek může dojít i v případě nadměrného zatěžování systému. Nadměrným zatěžováním systému (tzn. ohrožující chod systému) je označováno a) vkládání nadměrného množství dat do systému, b) nadměrný počet požadavků na webové rozhraní systému. Provozovatel nemá povinnost upravovat nevyhovující Nabídky.

2.11. Přihlašování do Rozhraní Seznam Zboží.cz je vázáno na přihlašovací jméno a heslo. V případě zániku práva Zákazníka používat přihlašovací jméno nemá Provozovatel povinnost nadále Zákazníkovi zpřístupňovat Rozhraní systému Seznam Zboží.cz. Na základě registrace do Rozhraní Seznam Zboží.cz je zákazníkovi, splňujícímu výše uvedené podmínky, poskytnut přístup do administračního rozhraní Portálu, v rámci něhož může spravovat své identifikační údaje u uživatelského profilu, tajné klíče sloužící pro využívání API a další nastavení. Zákazník je povinen ochraňovat svoje přihlašovací údaje, tajné klíče a držet je v tajnosti. Zákazník Provozovatel neručí za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména, tajných klíčů sloužících pro měření konverzí či API a hesla třetí osobě. Pokud Zákazník třetí straně poskytne přístup do svého Rozhraní, je Zákazník odpovědný za to, že zajistí, že třetí strana souhlasí s těmito smluvními podmínkami a přijímá je. Zákazník se dále zavazuje nezakládat nebo pomocí třetí strany neprovozovat v systému Seznam Zboží.cz dva nebo více e-shopů pro propagaci týchž webových stránek na stejné doméně nebo více stránek na samostatných doménách se stejným nebo zaměnitelným obsahem shodného provozovatele e-shopu (tzv. „duplicita“). Označení webů nebo obsahu jako zaměnitelných je výhradně na Provozovateli a Provozovatel si vyhrazuje právo Nabídky, které na takový web odkazují, zamítnout kdykoliv takovou skutečnost zjistí.

2.12. Zákazník může svou účast na serveru Zboží.cz ukončit tím, že požádá písemně na adresu Provozovatele nebo e-mailem (zbozi@firma.seznam.cz) o odstranění svého internetového obchodu ze služby Seznam Zboží.cz. Zákazník se zavazuje uhradit všechny prokliky realizované do doby než se přestanou zobrazovat jeho nabídky na Zboží.cz. Provozovatel si vyhrazuje pro odstranění internetového obchodu Zákazníka lhůtu v trvání 5 pracovních dní ode dne doručení žádosti Zákazníka. Zákazník zároveň bere na vědomí, že po odstranění internetového obchodu Zákazníka ze služby Zboží.cz bude na službě Zboží.cz i nadále zobrazován Detail obchodu příslušného Zákazníka, a to po dobu 365 dní po odstranění internetového obchodu Zákazníka ze služby Zboží.cz. Po uplynutí 365 dní bude Detail obchodu ze služby Zboží.cz odstraněn.

2.13. Jestliže Zákazník v Rozhraní označí svou reklamní kampaň za ukončenou, počíná následujícím dnem po ukončení reklamní kampaně plynout 365-denní lhůta, po jejímž uplynutí bude Detail obchodu odstraněn ze služby Zboží.cz. Provozovatel se zavazuje Detail obchodu ze služby Zboží.cz odstranit i před uplynutím 365-denní lhůty, a to na výslovnou žádost Zákazníka učiněnou v písemné formě a zaslanou na adresu sídla Provozovatele nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu (zbozi@firma.seznam.cz).

2.14. Provozovatel neposkytuje žádnou garanci umístění Nabídky Zákazníka, jeho ceny v aukčním modelu, pozice, počtu zobrazení a přesného vzhledu.

2.15. Provozovatel je oprávněn posílat Zákazníkovi emailová či písemná oznámení, která se týkají provozu systému Zboží.cz a systému Peněženka, jakož i dalších služeb Seznam.cz.

2.16. Zákazník nesmí provádět operace manipulující s vlastními nebo cizími Nabídkami systému Zboží.cz. Zejména je zakázáno robotické klikání na Nabídky, robotické stahování stránek, vytváření umělých zobrazení nebo prokliků, analýza přenosových kódů nebo zadávání takových činností třetí straně. Provozovatel v případě zjištění takových činností může Zákazníkovi zablokovat veškeré Nabídky a náhradu vzniklé újmy požadovat právní cestou. Provozovatel aktivně i pasivně brání neplatnému klikání, a chrání tak Zákazníka před neúčinnou propagací jeho Nabídek.

2.17. V případě, že Zákazník používá označení BETA verze služby, bere na vědomí skutečnost, že tak jedná na vlastní odpovědnost a Provozovatel nenese odpovědnost za následky užití takovýchto BETA verzí Zákazníkem, jakož ani odpovědnost za případnou újmu, kterou Zákazník sobě či třetím stranám užitím BETA verze způsobí.

2.18. Inzerenti jsou povinni pro reklamní sdělení dodržovat Pravidla reklamy dostupná na: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/. Pravidla reklamy se použijí jak na stávající reklamní sdělení, tak i na nově objednané reklamní kampaně. Pokud je reklamní sdělení v rozporu Pravidly reklamy, jedná se o porušení těchto Smluvních podmínek.

3. Registrace zákazníka do služby Zboží.cz

3.1. E-shop Zákazníka musí skutečně existovat, musí se jednat o podnikající fyzickou či právnickou osobu, která má aktivní www stránky dostupné v rámci internetu, jenž musí být v českém jazyce a v rámci takovýchto stránek je oprávněně provozován e-shop.

3.2. Mezi povinné údaje uváděné Zákazníkem při registraci na Zboží.cz patří:

 • název obchodu
 • identifikační číslo (IČO)
 • URL domovské stránky Zákazníka
 • URL adresa datového souboru (tzv. XML feed)

Tyto údaje musí korespondovat s údaji na internetových stránkách Zákazníka.

3.3. Zákazník musí mít na jím provozovaných internetových stránkách přístupný XML feed, ve kterém se nachází data odpovídající nabízenému zboží. XML feed musí být v souladu s Pravidly pro internetové obchody a dále musí XML feed splňovat kritéria uvedená v Technické specifikaci.

3.4. Na internetových stránkách Zákazníka musí být uvedeno zejména:

 • obchodní označení Zákazníka (tj. u právnické osoby obchodní firma, pod kterou je zapsána v obchodním rejstříku nebo jiném registru, a u fyzické osoby její jméno a příjmení) a IČO, podle kterého lze Zákazníka jednoznačně dohledat v obchodním rejstříku či registru ekonomických subjektů
 • kontaktní údaje nebo telefon, e-mail, sídlo, korespondenční adresa
 • obchodní podmínky e-shopu
 • další náležitosti vyžadované právními předpisy (zejména novým občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích, živnostenským zákonem a právními předpisy na ochranu spotřebitelů)
 • zahraniční Zákazník, resp. osoba povinná k dani v jiném členském státě či ve 3. zemi, je primárně povinen v případě podnikání či obchodní činnosti na území České republiky splňovat zákonné předpisy stanovené pro jeho podnikání. Dále musí splňovat podmínky pro registraci jako kterýkoliv jiný Zákazník, zejména pak uvádět své řádné kontaktní a fakturační informace. Dále je takovýto zahraniční Zákazník povinen mít funkční a dostupný eshop v českém jazyce, své zboží prodávat v českých korunách, zajišťovat dopravu v rámci území České republiky a v rámci svých stránek v jejich české verzi zveřejňovat ceník dopravy v ČR.

3.5. Zákazník, jenž nabízí erotické zboží, musí mít při vstupu na internetové stránky upozornění (tzv. „bránu“), že pro vstup na internetové stránky je třeba být starší 18 let.

3.6. V případě, že Zákazník pod jedním IČO provozuje více e-shopů, může registrovat do služby Zboží.cz jednotlivé e-shopy, pokud splňují současně následující podmínky:

 • www stránky mají samostatné domény 2. či 3. řádu
 • www stránky nenabízejí zboží z podobného oboru či překrývající se sortiment (výjimkou je povolení dvou e-shopů nabízející stejný druh produktů, ale pod jinou obchodní značkou)

3.7. Registrovaný Zákazník musí dále splňovat podmínky pro registraci na službě Provozovatele Firmy.cz uvedené na internetové adrese (URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/firmy/napoveda-pro-klienty/pravidla-3/ (dále jen „Pravidla pro firemní zápisy“). Služba Firmy.cz je provozovaná na internetové adrese (URL): http://www.firmy.cz . Registrací a následným schválením registrace Zákazníka do služby Zboží.cz Provozovatelem také vznikne současně zápis Zákazníka do služby Provozovatele Firmy.cz, nebyl-li již vytvořen. Zákazník tímto poskytuje Provozovateli souhlas se zveřejněním poskytnutých údajů, a to vč. osobních údajů, i na jiných Provozovatelem provozovaných službách. Ustanovení těchto podmínek mají před ustanoveními Pravidel pro firemní zápisy přednost.

3.8. Okamžikem registrace Zákazníka do služby Zboží.cz a jejím schválením ze strany Provozovatele, je automaticky vytvořen Detail obchodu Zákazníka, což Zákazník bere okamžikem odsouhlasení těchto smluvních podmínek na vědomí.

3.9. Provozovatel si vyhrazuje pro schválení nově registrovaného Zákazníka do služby Zboží.cz lhůtu v trvání do 5ti pracovních dní ode dne registrace Zákazníka. Provozovatel si vyhrazuje právo k odmítnutí registrace do 5ti pracovních dní, a to zejména z důvodu porušení pravidel těchto Smluvních podmínek, právních předpisů či oprávněných zájmů Provozovatele či třetích osob.

3.10. Po schválení registrace Provozovatelem má Zákazník přístup do administračního rozhraní služby Seznam Zboží.cz. V tomto Rozhraní je Zákazník oprávněn dále on-line editovat údaje – název firmy, název obchodu, kontaktní údaje a doplňující údaje vztahující se k e-shopu, např. možnosti platby, možnosti dodání zboží apod. V případě jiných změn (např. IČO, fakturačních a doručovacích údajů) je Zákazník povinen nahlásit tuto změnu Provozovateli do osmi dnů ode dne, kdy tato změna či změny nastaly. Po editaci údajů si Provozovatel vyhrazuje na jejich kontrolu minimálně dobu 10 pracovních dní a to ode dne editace údajů Zákazníkem.

3.11. Stahování všech dat z internetových stránek Zákazníka ve formátu XML feed probíhá zpravidla 3x týdně, avšak za podmínky, že XML feedy na internetových stránkách Zákazníka splňují podmínky Technické specifikace.

3.12. Provozovatel se zavazuje v rámci poskytování služby Seznam Zboží.cz pro Zákazníka:

 • umožnit nastavení upřednostňování pro jednotlivé nabídky
 • pravidelně stahovat data z XML feedu
 • možnost sledovat statistiky prokliků a plnění
 • možnost nastavení limitu pro upřednostněné Nabídky
 • možnost nastavení aukčního modelu na jednotlivé Nabídky

4. Zpracování osobních údajů

4.1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

4.2. Pro účely služby Seznam Zboží.cz Zákazníkem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníkem nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Zákazníkem při užívání služby Seznam Zboží.cz (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

4.3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Zákazník užívá službu Seznam Zboží.cz, a jejíchž smluvní stranou je Zákazník, jako subjekt osobních údajů.

4.4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 4.2 a 4.3. Smluvních podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

4.5. Zákazník tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Zákazníkem poskytnuté e-mailové adresy.

4.6. Pokud Zákazník předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Zákazník povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Zákazník odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Záležitosti těmito Smluvními podmínkami a Pravidly pro internetové obchody se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s. dostupných na internetové adrese (URL) https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/obchodni-podminky/ (také jen „Obchodní podmínky“), a příslušnou právní úpravou, tedy zejména novým Občanským zákoníkem, v platném znění. Ustanovení těchto Smluvních podmínek má přednost před Pravidly pro internetové obchody a před Obchodními podmínkami.

5.2. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, která Zákazníkovi vznikne, pokud Zákazník nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách kterékoliv z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá jedné z nich.

5.3. Jakékoliv užití obsahu serveru Zboží.cz (služby Seznam Zboží.cz), popř. jeho částí Zákazníkem jiným způsobem než pro účely, k nimž je služba Seznam Zboží.cz určena, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu serveru Zboží.cz. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na serveru Zboží.cz pro osobní potřebu Zákazníka či Uživatele v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou také zakázány.

5.4. Zákazník není oprávněn jakkoli Provozovatele činit zodpovědným za jakékoli právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Zákazníkem zadaných dat prostřednictvím serveru Zboží.cz.

5.5. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Smluvní podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně služby Seznam Zboží.cz či služeb souvisejících se službou Seznam Zboží.cz či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Zákazníku prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Zákazník má právo odmítnout změnu Smluvních podmínek a požádat písemně na adresu Provozovatele nebo e-mailem (zbozi@firma.seznam.cz) o odstranění svého internetového obchodu ze služby Seznam Zboží.cz. Pokud Zákazník užívá po účinnosti změny Smluvních podmínek i nadále službu Seznam Zboží.cz, má se zato, že tím přijímá změnu Smluvních podmínek.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20.8.2019.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše konzultanty.