Smluvní podmínky služby Zboží.cz

Smluvní podmínky upravující užívání služby Seznam Zboží.cz, která je poskytována společností Seznam.cz, a.s.

Následující text představuje „smluvní podmínky“, jejich odsouhlasením se Zákazník služby Seznam Zboží.cz zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená (dále také jen „Smluvní podmínky“). V případě porušení Smluvních podmínek kterýmkoli Zákazníkem může společnost Seznam.cz, a.s. (provozovatel této služby), uplatnit vůči takovému Zákazníkovi opatření obsažená v těchto Smluvních podmínkách.

1. DEFINICE

1.1. Služba Seznam Zboží.cz je server, který slouží pro vyhledávání nabídek internetových obchodů. Pomocí řazení a filtrování lze srovnávat ceny, vyhledávat nabídky internetových obchodů a zjišťovat skladovou dostupnost zboží. Dále lze získávat informace o nabízeném sortimentu a poskytovaných službách jednotlivých internetových obchodů, jako jsou možné způsoby platby, způsoby doručení zboží apod. Služba Seznam Zboží.cz je dostupná na internetové adrese (URL): https://www.zbozi.cz (dále jen „Seznam Zboží.cz“).

1.2. Provozovatelem služby Seznam Zboží.cz je obchodní společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, DIČ: CZ26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6493 (dále také jen „Provozovatel“).

1.3. Zákazníkem služby Seznam Zboží.cz je registrovaný uživatel služeb Provozovatele a současně zadavatel Nabídky na internetovém serveru Zboží.cz (dále jen „Zákazník“), jenž si pro účely využití služby Seznam Zboží.cz zaregistruje u Provozovatele na webové stránce https://www.zbozi.cz svůj e-shop. Zákazníkem pro účely služby Seznam Zboží.cz tedy nejsou subjekty, které zprostředkovávají prodej třetím stranám (pokud není v odůvodněných případech stanoveno Provozovatelem jinak), ani subjekty provozující internetové servery, které mají charakter srovnávače cen. Tyto subjekty nejsou oprávněny vkládat Nabídky na server Zboží.cz.

1.4. Nabídkou se rozumí nabídka zboží nabízeného Zákazníkem na stránkách jeho e-shopu, zobrazovaná také prostřednictvím serveru https://www.zbozi.cz (dále jen „Nabídka“).

1.5. Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet, který vyhledává a porovnává nabídky na službě Seznam Zboží.cz (dále jen „Uživatel“).

1.6. Rozhraním se rozumí webové administrační rozhraní, jež umožňuje užití a nastavení služby Seznam Zboží.cz Zákazníkovi (dále jen „Rozhraní“).

1.7. Detailem obchodu se rozumí stránka s informacemi o konkrétním e-shopu Zákazníka, která obsahuje zejména hodnocení zákazníků Zákazníka, logo e-shopu, způsoby platby, dopravy, informace o druhu nabízeného zboží, výdejních místech apod. (dále jen „Detail obchodu“).

2. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽBY SEZNAM ZBOŽÍ.CZ

2.1. Provozovatel se zavazuje na základě stanovených podmínek zobrazovat na serveru Zboží.cz a v rámci jiných serverů a služeb provozovaných Provozovatelem Nabídku(ky) dle nastavení Zákazníka v Rozhraní nebo v jeho XML feedu. Provozovatel Zákazníkovi zpřístupní takovéto Rozhraní pro nastavení Nabídek na adrese https://admin.zbozi.cz. Zákazník v Rozhraní může nastavovat upřednostňování pro své Nabídky, využít aukční model pro zvolené nabídky, finanční limity a další vlastnosti dle možností stanovených Provozovatelem v Rozhraní.

2.2. Prostřednictvím služby Seznam Zboží.cz, mohou být Zákazníkům nabízeny i doplňkové služby či zboží, a to v souladu se smluvními podmínkami Provozovatele (například zvýhodnění/topování Nabídky apod. (dále jen „Doplňkové služby“). Doplňkové služby však netvoří nedílnou součást služby Seznam Zboží.cz a Provozovatel si vyhrazuje právo Doplňkové služby v rámci služby Seznam Zboží.cz neposkytovat. Provozovatel neumožňuje Zákazníkům nabízet prostřednictvím služby Seznam Zboží.cz jejich vlastní Doplňkové služby.

2.3. Nabídky budou následně zobrazeny (a) na serveru Zboží.cz podle vyhledávání Uživatelem, (b) na serveru Seznam.cz, případně i (c) na jiných serverech a službách provozovaných Provozovatelem. Umístění / rozmístění Nabídek na serveru Zboží.cz, na serveru Seznam.cz, popř. i na jiných serverech a službách provozovaných Provozovatelem, a jejich grafický vzhled určuje Provozovatel.

2.4. Zákazník předává Provozovateli obsah Nabídky, zejména fotografie zboží nabízeného Zákazníkem a popis tohoto zboží. Zákazník prohlašuje, že je obsah Nabídky oprávněn užít a poskytnout Provozovateli za účelem zobrazení Nabídky na serveru Zboží.cz. V případě, že by se toto prohlášení Zákazníka ukázalo jako nepravdivé, zavazuje se Zákazník nahradit Provozovateli veškerou škodu, která Provozovateli v důsledku nepravdivosti prohlášení Zákazníka vznikla. Dále Zákazník poskytuje Provozovateli svolení obsah Nabídky, zejména fotografii a popis zboží nabízeného Zákazníkem, (a) zařadit do databáze služby Zboží.cz Provozovatele a (b) užít a zveřejnit i v rámci jiných serverů a služeb provozovaných Provozovatelem, a to jak pro komerční, tak nekomerční účely. Zákazník dále prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí svolení Provozovateli dle předchozí věty a že nahradí Provozovateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.

2.5. Zveřejněním Nabídky na službě Seznam Zboží.cz, souhlasí Zákazník s tím, že Nabídka vč. všech jejích prvků bude zpřístupněna všem uživatelům sítě internet, a to jak v rámci služby Seznam Zboží.cz, tak i prostřednictvím dalších služeb Provozovatele či jeho smluvními partnery. Zákazník souhlasí také s tím, že Provozovatel je oprávněn data tvořící obsah Nabídky dále užívat či je poskytovat svým smluvním partnerům.

2.6. Úhrady za užití služby Seznam Zboží.cz Zákazníka jsou realizovány formou plateb z kreditu Zákazníka v systému Seznam Peněženka.

2.7. Pro dobití kreditu v Seznam Peněžence platí pravidla Seznam Peněženky, jež jsou dostupná z internetové adresy (URL) https://klient.seznam.cz.

2.8. V případě, že dojde k uskutečnění neplatných prokliků a bude ze strany Provozovatele vyhodnoceno, že uvedené lze přičíst k tíži Provozovatele (resp. technickým omezením systému Seznam Zboží.cz), bude částka za neplatné prokliky poskytnuta Zákazníkovi ve formě náhradního kreditu, a to jeho připsáním na účet Zákazníka vedený v rámci Seznam Peněženky ve lhůtě dvou pracovních dní od prověření uvedeného, pokud nebude stanoveno jinak.

2.9. Provozovatel si vyhrazuje v souladu s těmito Smluvními podmínkami právo pozastavit či znemožnit výdej Nabídek Zákazníkovi, který nebude mít v systému Seznam Peněženka dostatečný kredit na úhradu zvolené služby Seznam Zboží.cz. Provozovatel nenese odpovědnost za případy, kdy se Nabídky Zákazníka nebudou zobrazovat z důvodu vyčerpání kreditu Zákazníka v systému Seznam Peněženka.

2.10. Součástí těchto Smluvních podmínek jsou též Pravidla pro internetové obchody pro Nabídky Zákazníků (dále jen „Pravidla pro internetové obchody“), jež se Zákazník odsouhlasením těchto Smluvních podmínek zavazuje dodržovat.

2.11. Zákazník je plně odpovědný a) za obsah zadaných Nabídek, b) za obsah cílových stránek, na něž se uživatel dostane po kliknutí na Nabídku Zákazníka. Provozovatel nenese odpovědnost a) za újmy, které Zákazník způsobí svojí Nabídkou v systému Zboží.cz třetím stranám nebo b) za Nabídky a cílové stránky, které jsou, či vstup na ně je umožněn, v rozporu s platným právním řádem. Zákazník je plně odpovědný za soulad Nabídky s právními předpisy, Smluvními podmínky, Pravidly pro internetové obchody, jakož i dobrými mravy.

2.12. Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale pozastavit:

 • Nabídku nebo veškeré Nabídky Zákazníka, jež by byly v rozporu s ustanoveními těchto Smluvních
  podmínek, Pravidel pro internetové obchody, právními předpisy nebo dobrými mravy;
 • Nabídku nebo veškeré Nabídky Zákazníka v případě, že je Zákazník uveden na seznamu rizikových e-shopů vedeném Českou obchodní inspekcí nebo v případě jiného závažného jednání Zákazníka
  v rozporu s dobrými mravy;
 • Přístup Zákazníka, resp. jeho e-shopu, na službu Seznam Zboží.cz v případě nadměrného zatěžování
  systému, přičemž nadměrným zatěžováním systému (tzn. ohrožující chod systému) je označováno a)
  vkládání nadměrného množství dat do systému, b) nadměrný počet požadavků na webové rozhraní
  systému.

Provozovatel nemá povinnost upravovat nevyhovující Nabídky.

2.13. Přihlašování do Rozhraní Seznam Zboží.cz je vázáno na přihlašovací jméno a heslo. V případě zániku práva Zákazníka používat přihlašovací jméno nemá Provozovatel povinnost nadále Zákazníkovi zpřístupňovat Rozhraní systému Seznam Zboží.cz. Na základě registrace do Rozhraní Seznam Zboží.cz je Zákazníkovi, splňujícímu výše uvedené podmínky, poskytnut přístup do administračního rozhraní Portálu, v rámci něhož může spravovat své identifikační údaje u uživatelského profilu, tajné klíče sloužící pro využívání API a další nastavení. Zákazník je povinen ochraňovat svoje přihlašovací údaje, tajné klíče a držet je v tajnosti. Provozovatel neručí za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména, tajných klíčů sloužících pro měření konverzí či API a hesla třetí osobě. Pokud Zákazník třetí straně poskytne přístup do svého Rozhraní, je Zákazník odpovědný za to, že zajistí, že třetí strana souhlasí s těmito Smluvními podmínkami a přijímá je.

2.14. Zákazník se dále zavazuje nezakládat nebo pomocí třetí strany neprovozovat v systému Seznam Zboží.cz dva nebo více e-shopů pro propagaci týchž webových stránek na stejné doméně nebo více stránek na samostatných doménách se stejným obsahem (dále jen „duplicitní e-shopy“). Za duplicitní e-shopy dle předchozí věty se považují zejména e-shopy:

a) u nichž soubor spolu souvisejících či na sebe navazujících skutečností nasvědčuje tomu, že byly založeny či jsou provozovány za účelem obcházení těchto Smluvních podmínek či v rozporu se smyslem a určením služby Seznam Zboží.cz.

Označení těchto duplicitních e-shopů nebo obsahu jako zaměnitelných je výhradně na Provozovateli a Provozovatel si vyhrazuje právo Nabídky, které na takový e-shop odkazují zamítnout, kdykoliv takovou skutečnost zjistí.

2.15. Zákazník souhlasí, že statistiky služby Seznam Zboží.cz mohou být součástí statistik služby Seznam Sklik, dostupné na internetové adrese (URL): https://www.sklik.cz/ (dále jen „Seznam Sklik“). Uživatelé, kteří mají do účtu Zákazníka na službě Seznam Sklik přístup (tj. přímý přístup, role Reportér statistik, Správce kampaní, Administrátor účtu), mohou vidět statistiky z účtu služby Seznam Zboží.cz, který je k účtu služby Seznam Sklik přidružený.

2.16. Zákazník souhlasí, že uživatel, který má do účtu služby Seznam Sklik přístup přes přímý přístup nebo roli Administrátor účtu, je oprávněn zpřístupnit statistiky přidruženého účtu Služby Zboží.cz všem uživatelům s přístupem do účtu služby Seznam Sklik (tj. role Reportér statistik, Správce kampaní, Administrátor účtu).

2.17. Zákazník bere na vědomí, že v případě, že ve svém účtu na službě Seznam Zboží.cz provedl možnost volby cen za proklik prostřednictvím reklamního systému služby Seznam Sklik, může tyto ceny vidět uživatel v roli Reportéra statistik a vidět a upravovat i uživatel, který má do účtu na službě Seznam Sklik přístup, a to přes přímý přístup, v roli Správce kampaní nebo v roli Administrátora účtu.

2.18. V případě, že Zákazník umístí na své webové stránky sledovací kódy služby Zboží.cz, např. konverzní kód (využívající doménu imedia.cz, Seznam.cz nebo jinou doménu provozovanou Provozovatelem), je Zákazník povinen mít na těchto webových stránkách umístěnou informaci, že tak činí. Současně je povinen do patřičné sekce umístit odkaz vedoucí na webové stránky Provozovatele o ochraně soukromí (URL): https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/. Zákazník je povinen se řídit ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a opatřit veškeré své kódy parametrem vyjadřujícím přítomnost souhlasu Uživatele webových stránek Zákazníka nebo vkládat na své webové stránky kódy pouze po získání souhlasu tohoto Uživatele.

2.19. Zákazník může svou účast na serveru Zboží.cz ukončit tím, že požádá písemně na adresu Provozovatele nebo e-mailem (zbozi@firma.seznam.cz) o odstranění svého internetového obchodu ze služby Seznam Zboží.cz. Zákazník se zavazuje uhradit všechny prokliky realizované do doby, než se přestanou zobrazovat jeho Nabídky na Zboží.cz. Provozovatel si vyhrazuje pro odstranění internetového obchodu Zákazníka lhůtu v trvání 5 pracovních dní ode dne doručení žádosti Zákazníka. Zákazník zároveň bere na vědomí, že po odstranění internetového obchodu Zákazníka ze služby Zboží.cz bude na službě Zboží.cz i nadále zobrazován Detail obchodu příslušného Zákazníka, a to po dobu 3 let po odstranění internetového obchodu Zákazníka ze služby Zboží.cz. Po uplynutí 3 let bude Detail obchodu ze služby Zboží.cz odstraněn. Tím však není dotčena povinnost Provozovatele na žádost subjektu osobních údajů odstranit ze služby Zboží.cz jeho osobní údaje uvedené v Detailu obchodu v souladu s ustanoveními GDPR.

2.20. Provozovatel neposkytuje žádnou garanci umístění Nabídky Zákazníka, jeho ceny v aukčním modelu, pozice, počtu zobrazení a přesného vzhledu.

2.21. Provozovatel je oprávněn posílat Zákazníkovi emailová či písemná oznámení, která se týkají provozu systému Zboží.cz a systému Peněženka, jakož i dalších služeb Seznam.cz.

2.22. Zákazník nesmí provádět operace manipulující s vlastními nebo cizími Nabídkami systému Zboží.cz. Zejména je zakázáno robotické klikání na Nabídky, robotické stahování stránek, vytváření umělých zobrazení nebo prokliků, analýza přenosových kódů nebo zadávání takových činností třetí straně. Provozovatel v případě zjištění takových činností může Zákazníkovi zablokovat veškeré Nabídky a náhradu vzniklé újmy požadovat právní cestou. Provozovatel aktivně i pasivně brání neplatnému klikání, a chrání tak Zákazníka před neúčinnou propagací jeho Nabídek.

2.23. V případě, že Zákazník používá označení BETA verze služby, bere na vědomí skutečnost, že tak jedná na vlastní odpovědnost a Provozovatel nenese odpovědnost za následky užití takovýchto BETA verzí Zákazníkem, jakož ani odpovědnost za případnou újmu, kterou Zákazník sobě či třetím stranám užitím BETA verze způsobí.

2.24. Inzerenti jsou povinni pro reklamní sdělení dodržovat Pravidla reklamy dostupná na: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/ (dál jen „Pravidla reklamy“). Pravidla reklamy se použijí jak na stávající reklamní sdělení, tak i na nově objednané reklamní kampaně. Pokud je reklamní sdělení v rozporu Pravidly reklamy, jedná se o porušení těchto Smluvních podmínek.

2.25. Jakékoliv užití obsahu serveru Zboží.cz (služby Seznam Zboží.cz), popř. jeho částí Zákazníkem jiným způsobem než pro účely, k nimž je služba Seznam Zboží.cz určena, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu serveru Zboží.cz. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na serveru Zboží.cz pro osobní potřebu Zákazníka či Uživatele v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou také zakázány.

2.26. V případě, že bude poskytování služby Seznam Zboží.cz Zákazníkovi v souladu s těmito Smluvními podmínkami Provozovatelem pozastaveno nebo omezeno, poskytne Provozovatel Zákazníkovi nejpozději v okamžiku tohoto pozastavení a/nebo omezení odůvodnění rozhodnutí (dále jen „Odůvodnění“), to včetně konkrétní skutečnosti nebo okolnosti, která byla podkladem pro rozhodnutí Poskytovatele o pozastavení a/nebo omezení poskytování služby Seznam Zboží.cz dle Smluvních podmínek. Provozovatel není povinen poskytnout Zákazníkovi Odůvodnění v případech, kdy: (i) se na Provozovatele vztahuje právní nebo regulační povinnost neuvádět konkrétní skutečnosti či okolnosti nebo odkaz na příslušný důvod či důvody, které jej vedly k rozhodnutí o pozastavení nebo omezení užívání služby Zákazníkovi; nebo (ii) Zákazník opakovaně porušil Smluvní podmínky.

2.27. Rozhodne-li se Provozovatel poskytování služby Seznam Zboží.cz Zákazníkovi v souladu s těmito Smluvními podmínkami ukončit a Smluvní podmínky vypovědět, poskytne Zákazníkovi odůvodnění takového rozhodnutí, to však nejméně 30 dní před účinností rozhodnutí o ukončení poskytování služby. Lhůtu uvedenou v předchozí větě není Provozovatel povinen dodržet v případech, kdy:

 • se na něj vztahuje právní nebo regulační povinnost vyžadující, aby ukončil poskytování služby
  způsobem, který mu neumožňuje lhůtu dodržet;
 • Provozovatel uplatní právo na ukončení poskytování služby z naléhavého důvodu podle
  českého práva a příslušných právních předpisů České republiky, v souladu s právem Evropské
  unie;
 • Zákazník opakovaně porušil Smluvní podmínky, a takové opakované porušení vedlo k
  ukončení poskytování služby

2.28. Bude-li poskytování služby Seznam Zboží.cz Zákazníkovi pozastaveno, omezeno nebo ukončeno, je Zákazník oprávněn vyjasnit Provozovateli skutečnosti a okolnosti rozhodné pro obnovení poskytování služby Seznam Zboží.cz, a to prostřednictvím interního systému vyřizování stížností Provozovatele dostupného na službě Seznam Zboží.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo sám výlučně posoudit, zdali: (i) Zákazník prokazatelně vyjasnil či vyvrátil důvody, která vedly Provozovatele k rozhodnutí o pozastavení, omezení nebo ukončení poskytování služby; a (ii) Provozovatel obnoví Zákazníkovi poskytování služby, případně v jakém rozsahu.

3. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA DO SLUŽBY SEZNAM ZBOŽÍ.CZ

3.1. E-shop Zákazníka musí skutečně existovat, musí se jednat o podnikající fyzickou či právnickou osobu, která má aktivní www stránky dostupné v rámci internetu, jenž musí být v českém jazyce a v rámci takovýchto stránek je oprávněně provozován e-shop.

3.2. Mezi povinné údaje uváděné Zákazníkem při registraci na Zboží.cz patří:

 • název obchodu
 • identifikační číslo (IČO)
 • URL domovské stránky Zákazníka
 • URL adresa datového souboru (tzv. XML feed)

Tyto údaje musí korespondovat s údaji na internetových stránkách Zákazníka.

3.3. Zákazník musí mít na jím provozovaných internetových stránkách přístupný XML feed, ve kterém se nachází data odpovídající nabízenému zboží. XML feed musí být v souladu s Pravidly pro internetové obchody a dále musí XML feed splňovat kritéria uvedená v Technické specifikaci.

3.4. Na internetových stránkách Zákazníka musí být uvedeno zejména:

 • obchodní označení Zákazníka (tj. u právnické osoby obchodní firma, pod kterou je zapsána v obchodním rejstříku nebo jiném registru, a u fyzické osoby její jméno a příjmení) a IČO, podle kterého lze Zákazníka jednoznačně dohledat v obchodním rejstříku či registru ekonomických subjektů;
 • kontaktní údaje nebo telefon, e-mail, sídlo, korespondenční adresa;
 • obchodní podmínky e-shopu;
 • další náležitosti vyžadované právními předpisy (zejména novým občanským zákoníkem, zákonem o obchodních zahraniční Zákazník, resp. osoba povinná k dani v jiném členském státě či ve 3. zemi, je primárně povinen v případě podnikání či obchodní činnosti na území České republiky splňovat zákonné předpisy stanovené pro jeho podnikání. Dále musí splňovat podmínky pro registraci jako kterýkoliv jiný Zákazník, zejména pak uvádět své řádné kontaktní a fakturační informace. Dále je takovýto zahraniční Zákazník povinen mít funkční a dostupný e-shop v českém jazyce, své zboží prodávat v českých korunách, zajišťovat dopravu v rámci území České republiky a v rámci svých stránek v jejich české verzi zveřejňovat ceník dopravy v ČR.

3.5. V případě, že Zákazník pod jedním IČO provozuje více e-shopů, může registrovat do služby
Zboží.cz jednotlivé e-shopy, pokud splňují současně následující podmínky:

 • www stránky mají samostatné domény 2. či 3. řádu;
 • www stránky nenabízejí zboží z podobného oboru či překrývající se sortiment.

3.6. Registrovaný Zákazník musí dále splňovat podmínky pro registraci na službě Provozovatele Firmy.cz uvedené na internetové adrese (URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/firmy/napoveda-pro-klienty/pravidla-3/ (dále jen „Pravidla pro firemní zápisy“). Služba Firmy.cz je provozovaná na internetové adrese (URL): http://www.firmy.cz. Registrací a následným schválením registrace Zákazníka do služby Zboží.cz Provozovatelem také vznikne současně zápis Zákazníka do služby Provozovatele Firmy.cz, nebyl-li již vytvořen. Zákazník tímto poskytuje Provozovateli souhlas se zveřejněním poskytnutých údajů, a to vč. osobních údajů, i na jiných Provozovatelem provozovaných službách. Ustanovení těchto podmínek mají před ustanoveními Pravidel pro firemní zápisy přednost.

3.7. Okamžikem registrace Zákazníka do služby Zboží.cz a jejím schválením ze strany Provozovatele, je automaticky vytvořen Detail obchodu Zákazníka, což Zákazník bere okamžikem odsouhlasení těchto smluvních podmínek na vědomí.

3.8. Provozovatel si vyhrazuje pro schválení nově registrovaného Zákazníka do služby Zboží.cz lhůtu v trvání do 5 pracovních dní ode dne registrace Zákazníka. Provozovatel si vyhrazuje právo k odmítnutí registrace do 5 pracovních dní, a to zejména z důvodu porušení pravidel těchto Smluvních podmínek, právních předpisů či oprávněných zájmů Provozovatele či třetích osob.

3.9. Po schválení registrace Provozovatelem má Zákazník přístup do administračního rozhraní služby Seznam Zboží.cz. V tomto Rozhraní je Zákazník oprávněn dále on-line editovat údaje – název firmy, název obchodu, kontaktní údaje a doplňující údaje vztahující se k e-shopu, např. možnosti platby, možnosti dodání zboží apod. V případě jiných změn (např. IČO, fakturačních a doručovacích údajů) je Zákazník povinen nahlásit tuto změnu Provozovateli do osmi dnů ode dne, kdy tato změna či změny nastaly. Po editaci údajů si Provozovatel vyhrazuje na jejich kontrolu minimálně dobu 10 pracovních dní, a to ode dne editace údajů Zákazníkem.

3.10. Stahování všech dat z internetových stránek Zákazníka ve formátu XML feed probíhá dle nastavené frekvence stahování, a to zpravidla 1x – 12x denně, avšak za podmínky, že XML feedy na internetových stránkách Zákazníka splňují podmínky Technické specifikace.

3.11. Provozovatel se zavazuje v rámci poskytování služby Seznam Zboží.cz pro Zákazníka:

 • umožnit nastavení upřednostňování pro jednotlivé nabídky;
 • pravidelně stahovat data z XML feedu;
 • možnost sledovat statistiky prokliků a plnění;
 • možnost nastavení limitu pro upřednostněné Nabídky;
 • možnost nastavení aukčního modelu na jednotlivé Nabídky.

4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

4.2. Pro účely užívání služby Seznam Zboží.cz Zákazníkem a pro rozpoznání přihlášeného či identifikovaného Zákazníka (uživatele) na ostatních službách Provozovatele je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Zákazníkem při registraci a/nebo doplněné na jakékoliv službě Provozovatele. Zákazník bere na vědomí, že pro zajištění bezpečnosti Zákazníků (uživatelů) a jejich dat je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka zadané či doplněné na jakékoliv službě napříč všemi službami Provozovatele, a to z důvodu kvalitnějšího rozpoznání již přihlášeného či identifikovaného Zákazníka (uživatele).

4.3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Zákazník užívá službu Seznam Zboží.cz, a jejíchž smluvní stranou je Zákazník, jako subjekt osobních údajů.

4.4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 4.2 a 4.3. Smluvních podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

4.5. Zákazník tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Zákazníkem poskytnuté e-mailové adresy.

4.6. Pokud Zákazník předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Zákazník povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Zákazník odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

4.7. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

5. DOHODA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ ZÁRUK DLE NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ (EU) 2016/679 (DÁLE JEN „NAŘÍZENÍ“)

5.1. Pokud Zákazník nasadil, nebo v budoucnu nasadí, na svůj server reklamní či měřící kód dodaný Provozovatelem, dochází v rámci spolupráce Provozovatele a Zákazníka ke zpracování osobních údajů Uživatelů serveru Zákazníka (dále jen „Spolupráce“).

5.2. Provozovatel i Zákazník vystupují při zpracování osobních údajů v roli samostatných správců.

5.3. Provozovatel a Zákazník tímto prohlašují, že přijali všechna potřebná opatření k dosažení souladu s účinnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů a dále přijali vhodná organizační a technická opatření relevantní pro vhodné provádění zpracování.

5.4. Provozovatel a Zákazník zvolí nejvhodnější metody a záruky pro zajištění, že veškeré činnosti zpracování jsou v souladu s nařízením a vnitrostátním právem členského státu, ve kterém je zpracování prováděno.

5.5. Tato dohoda se uzavírá na dobu trvání Spolupráce mezi Provozovatelem a Zákazníkem. Ukončení této dohody nemá vliv na povinnost Provozovatele či Zákazníka učinit všechny potřebné kroky směřující k zabezpečení ochrany osobních údajů až do jejich smazání.

5.6. Kontaktní osobou Provozovatele ve všech otázkách zpracování osobních údajů je Lenka
Ernestová, Data Protection Officer, e-mail: dpo@firma.seznam.cz.

5.7. Osobní údaje, účel a doba zpracování
a. V rámci Spolupráce dochází ke zpracování osobních údajů Uživatelů serveru Zákazníka, a to zejména jedinečných identifikátorů cookies, IP adres, případně telefonních čísel a e-mailových adres, umožňujících osobní identifikaci Uživatele a získaných prostřednictvím prohlížeče na serveru Zákazníka či prostřednictvím samotného serveru Zákazníka. Pokud jsou k dispozici, mohou se sdílet i údaje o detekci zařízení Uživatele a poloze Uživatele.

b. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely personalizace reklamy a obsahu zobrazovaného Uživateli, vyhodnocování výkonnosti reklamních sdělení, jakož i ukládání a zpracování přesné geolokace Uživatele. Údaje Provozovatel také používá k poskytování a zlepšování svých služeb – například k testování algoritmů zobrazování reklam, monitorování latence u koncových Uživatelů či zajišťování přesnosti svého prognostického systému.

c. Údaje o Uživatelích spojené se soubory cookie a inzertními ID se používají také ke zjišťování a prevenci inzertních podvodů a k zajištění toho, aby se Uživatelům nezobrazovaly reklamy, které v minulosti zablokovali.

d. Provozovatel bude osobní údaje zpracovávat jen po dobu existence zákonného důvodu zpracování.

5.8. Povinnosti vůči subjektům údajů Provozovatel i Zákazník samostatně zajistí:
a. transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů dle článku 12 nařízení;

b. výkon informační povinnosti vůči subjektům údajů v souladu s požadavky článků 13 a 14 nařízení, přičemž sdělí rozsah zpracovávání, pro který existuje samostatné správcovství; Zákazník zejména informuje Uživatele, že jsou osobní údaje z jeho serveru zpracovávány dalším správcem;

c. případné získání souhlasu subjektu údajů v souladu s ustanoveními nařízení – musí být získán platný souhlas koncových Uživatelů s:

 • používáním cookies nebo jiného místního úložiště tam, kde to vyžaduje zákon; a
 • shromažďováním, sdílením a používáním osobních údajů pro personalizaci reklam a obsahu.

Při získávání souhlasu musí být:

 • uchovány záznamy o souhlasu uděleném koncovými Uživateli; a
 • koncovým Uživatelům poskytnuty jasné pokyny pro odvolání souhlasu.

d. Provozovatel i Zákazník samostatně zajistí a umožní účinné využívání práv subjektů údajů dle článků 15 – 21 nařízení.

5.9. Zabezpečení osobních údajů
a. Provozovatel poskytuje svým zaměstnancům a ostatnímu personálu, který se podílí na zpracování, přiměřené pokyny ke zpracování, zejména ohledně povinnosti dodržovat mlčenlivost ve vztahu ke zpracování nebo důvěrným informacím, které zpracovává na základě této dohody a dále poskytuje svým zaměstnancům a ostatnímu personálu dostatečné pokyny k technickým a organizačním bezpečnostním opatřením přijatým pro ochranu a zabezpečení osobních údajů.

b. V případě využití dalšího zpracovatele zaváže Provozovatel tohoto zpracovatele k dodržování všech požadavků stanovených nařízením.

c. Provozovatel se zavazuje samostatně posuzovat vhodnost zpracování osobních údajů na základě analýzy rizik provedené před zpracováním za účelem identifikace technických a organizačních opatření k minimalizaci identifikovaných rizik a přijmout veškerá vhodná opatření k zajištění souladu s nařízením.

d. Provozovatel se zavazuje vyvinout veškeré úsilí nutné k odstranění překážek nebo případnému zabránění porušení zabezpečení osobních údajů nebo nápravě povinností dle této dohody.

5.10. Sdílení osobních údajů dalším správcům. Zákazník se zavazuje, že osobní údaje získané v rámci Spolupráce s Provozovatelem nebude předávat dalším samostatným správcům pro jejich vlastní účely, vyjma případů, kdy na takovéto předávání bude mezi Zákazníkem a Provozovatelem podepsána samostatná písemná dohoda.

5.11. Předávání osobních údajů mimo EU. V případě, že určité činnosti v rámci zpracování zahrnují přeshraniční tok osobních údajů do nečlenských států EU, vyvážející strana zajistí zákonnost převodních požadavků, jak jsou uvedeny v kapitole V. nařízení.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Záležitosti těmito Smluvními podmínkami a Pravidly pro internetové obchody se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s. dostupných na internetové adrese (URL) https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/obchodni-podminky/ (také jen „Obchodní podmínky“), a příslušnými právními předpisy, tedy zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení těchto Smluvních podmínek mají přednost před Pravidly pro internetové obchody a před Obchodními podmínkami.

6.2. Provozovatel zřídil interní systém pro vyřizování stížností Zákazníka, který je dostupný na Seznam Zboží.cz a na internetových stránkách Provozovatele v sekci Nápověda.

6.3. Provozovatel a Zákazník jsou oprávněni v souladu s těmito Smluvními podmínkami a příslušnými právními předpisy smluvní vztah Provozovatele a Zákazníka založený těmito Smluvními podmínkami ukončit.

6.4. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, která Zákazníkovi vznikne, pokud Zákazník nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách kterékoliv z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá jedné z nich.

6.5. Vznikne-li mezi Provozovatelem a Zákazníkem spor související s poskytováním služby Seznam Zboží.cz, včetně případných stížností, které nemohly být vyřešeny pomocí interního systému pro vyřizování stížností, jsou Provozovatel a Zákazník pro účely dosažení dohody o mimosoudním řešení takového sporu oprávněni využít prostředků mediace. Mediátorem se pro účely tohoto odstavce Smluvních podmínek určuje:

6.5.1Chronos consulting, s.r.o.,
IČO: 072 38 495,
sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1;
6.5.2.  JUDr. Martin Kartner,
evidenční číslo ČAK: 13398,
IČO: 714 46 885,
sídlo: Týn 639/1, 110 00 Praha 1.

6.6. Zákazník není oprávněn jakkoli Provozovatele činit zodpovědným za jakékoli právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Zákazníkem zadaných dat prostřednictvím serveru Zboží.cz.

6.7. Provozovatel uvádí, že neexistuje žádný technický a smluvní přístup k: (i) osobním či jiným údajům poskytnutým nebo vygenerovaným Zákazníkem nebo Uživatelem při užívání služby Seznam Zboží.cz; a (ii) informacím poskytnutým nebo vygenerovaným Zákazníkem, které jsou uchovávány po ukončení užívání služby Seznam Zboží.cz.

6.8. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu tyto Smluvní podmínky jednostranně změnit, zejména při změně legislativy, technické změně služby Seznam Zboží.cz či služeb souvisejících se službou Seznam Zboží.cz či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Zákazníku prostřednictvím rozhraní služby minimálně 15 dní před účinností této změny (dále jen „Lhůta“). Zákazník má právo změnu Smluvních podmínek během Lhůty odmítnout a požádat písemně na adresu Provozovatele nebo e-mailem (zbozi@firma.seznam.cz) o ukončení poskytování služby, tj. odstranění internetového obchodu Zákazníka ze služby Seznam Zboží.cz. Užívání služby Seznam Zboží.cz v průběhu Lhůty se považuje za jednoznačné přijetí změny Smluvních podmínek a Zákazník jím upouští od Lhůty. Změna Smluvních podmínek je pro Zákazníka účinná od okamžiku prvního užití služby Seznam Zboží.cz po oznámení příslušné změny. Pokud se Zákazník ke změně Smluvních podmínek nijak nevyjádří a užívá po účinnosti změny Smluvních podmínek i nadále službu Seznam Zboží.cz, má se zato, že tím změnu Smluvních podmínek přijímá.

6.9. Provozovatel není povinen dodržet Lhůtu za předpokladu, že:

 • musí na základě právní nebo regulační povinnosti změnit Smluvní podmínky takovým způsobem, který neumožňuje Lhůtu dodržet,
 • musí výjimečně změnit Smluvní podmínky s cílem čelit neočekávanému a bezprostředně hrozícímu nebezpečí spojenému s ochranou služeb Provozovatele, Zákazníků či Uživatelů před podvodem, malwarem, spamem, porušením zabezpečení údajů nebo jinými kybernetickými riziky.

Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2024.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše konzultanty.