Smluvní podmínky služby „Měření konverzí“

Tyto smluvní podmínky upravují pravidla užívání programu služby Seznam Zboží.cz „Měření konverzí“ poskytovaného společností Seznam.cz, a.s. (dále jen „Program“).

Následující text je smluvními podmínkami, jejich odsouhlasením se E-shop (dále jen „E-shop“) jakožto zákazník ve smyslu čl. 1.3 Smluvních podmínek upravujících užívání služby Seznam Zboží.cz zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená.

I. Definice a základní rámec

1. Tyto smluvní podmínky programu služby Seznam Zboží.cz (dále jen „Podmínky Programu“) vydává obchodní společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685, se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 6493 (dále jen „Provozovatel“) jakožto provozovatel služby Zboží.cz.

2. Tyto Podmínky Programu upravují vztah mezi Provozovatelem a E-shopem v souvislosti s procesem předávání údajů o zakoupeném zboží do databáze Provozovatele, spolu s e-mailovou adresou Zákazníka E-shopu.

3. Zákazníky se pro účely těchto Podmínek Programu rozumí osoby, které s E-shopem uzavřely kupní nebo jinou podobnou smlouvu, přičemž je nerozhodné, zda jsou Zákazníci zároveň uživateli služby Zboží.cz (dále jen „Zákazníci“).

4. Podmínky Programu jsou součástí Smluvních podmínek upravujících užívání služby Seznam Zboží.cz dostupných v Nápovědě služby Seznam Zboží.cz. (dále jen „Podmínky služby Zboží.cz“), které se na vztah mezi E-shopem a Provozovatelem vztahují. Stanoví-li však Podmínky Programu něco jiného než Podmínky služby Zboží.cz, Podmínky Programu mají před Podmínkami služby Zboží.cz přednost.

Nedílnou součástí Podmínek Programu je Dohoda o zpracování osobních údajů.

II. Registrace k užívání Programu

1. E-shop, který se registroval k užívání služby Zboží.cz, je oprávněn registrovat se k užívání Programu v rámci svého uživatelského rozhraní, k němuž mu byl pro účely užívání služby Zboží.cz Provozovatelem vytvořen přístup na http://admin.zbozi.cz (dále jen „Administrace“).

2. E-shop je na stránce Měření konverzí v Administraci seznámen se zněním Podmínek Programu a Dohody o zpracování osobních údajů.

3. Oprávněný zástupce E-shopu vysloví souhlas s Podmínkami programu a Dohodou o zpracování osobních údajů, a to odpovědí „Souhlasím“. Odsouhlasení Podmínek Programu a Dohody o zpracování osobních údajů je považováno za uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a E-shopem.

4. Dohoda o zpracování osobních údajů a Podmínky Programu se uzavírají na dobu neurčitou. Maximální délka trvání Dohody o zpracování osobních údajů je podmíněna trváním účasti E-shopu na službě Zboží.cz.

III. Pravidla užívání Programu

1. E-shop, který odsouhlasil Smluvní podmínky, má možnost implementovat na své webové stránky konverzní kód (dále jen „Konverzní kód“), pomocí kterého bude E-shop předávat Provozovateli údaje o Zákazníkem zakoupeném Zboží, stavu objednávky a e-mailovou adresu Zákazníka do databáze Provozovatele.

2. E-shop je oprávněn předat Provozovateli pomocí Konverzního kódu e-mailové adresy pouze těch Zákazníků, kteří neprojevili nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. V případě, že Zákazník podá námitku proti zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení, je povinen E-shop neprodleně informovat Provozovatele. E-shop v plném rozsahu odpovídá za újmu, která Provozovateli vznikne v souvislosti s porušením povinností dle tohoto odstavce Podmínek Programu. Dotazníky i hodnocení budou dostupné na zbozi.cz.

3. Implementací Konverzního kódu se E-shop se zavazuje, že je Konverzní kód zasílán při každém dokončení objednávky Zákazníky a že nebude žádným způsobem zkreslovat údaje zasílané jeho pomocí.

4. Implementací konverzního kódu se E-shop zavazuje, že nebude ovlivňovat Zákazníky v jejich hodnocení, zejm. např. vyzýváním zákazníků k pozitivnímu hodnocení či jejich postihování za negativní hodnocení anebo vyplňování hodnocení zaměstnanci E-shopu či jím pověřenými osobami.

5. Provozovatel má možnost udělit či odebrat provozovně E-shopu certifikát kvality a to na základě vnitřních kritérií popsaných v Nápovědě, které zohlední spokojenost zákazníků s nákupem v E-shopu. Tento certifikát bude E-shop oprávněn použít na stránkách provozovny, i pomocí dalších forem komunikace. O přidělení či odebrání certifikátu bude E-shop informován elektronickou cestou na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v Administraci. V případě odebrání certifikátu je E-shop povinen jej bez zbytečné prodlevy přestat používat. E-shop není oprávněn použít certifikát kvality v kterékoliv jiné provozovně, než v té, pro kterou byl udělen.

6. V případě porušení Pravidel Programu je Provozovatel oprávněn omezit do odvolání výhody, které E-shop získá svou účastí v Programu.

IV. Ochrana osobních údajů

1. Pokud v rámci spolupráce mezi Provozovatelem a E-shopem dle těchto Smluvních podmínek dochází ke zpracování osobních údajů, pak se na toto zpracování osobních údajů použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, a další právní předpisy upravující ochranu osobních údajů („právní předpisy o ochraně osobních údajů“).

2. E-shop jakožto správce osobních údajů Zákazníků předává Provozovateli jakožto zpracovateli e-mailové adresy Zákazníků za účelem, aby je Provozovatel mohl využít ke kontaktování Zákazníků E-shopu s dotazníky spokojenosti s objednávkou a žádostí o hodnocení zboží zakoupeném v e-shopu provozovaném správcem. E-shop bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat údaje předané prostřednictvím Konverzního kódu ze strany E-shopu jen pro tyto účely.

3. E-shop se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající správcům osobních údajů.

4. Provozovatel se jakožto zpracovatel osobních údajů zavazuje, že osobní údaje neposkytne třetím osobám a že dodrží podmínky právních předpisů o ochraně osobních údajů.

5. Provozovatel přijal taková technicko – organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

6. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

V. Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti těmito Podmínkami Programu a Smluvními podmínkami služby Zboží.cz neupravené se podpůrně řídí příslušnou právní úpravou, tedy zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, která Zákazníkovi vznikne, pokud Zákazník nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách kterékoliv z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá jedné z nich.

3. Provozovatel má právo tyto Podmínky programu v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel oznámí E-shopu změnu smluvních podmínek prostřednictvím zprávy zaslané na e-mail používaný pro přihlášení k účtu E-shopu anebo na kontaktní e-mail E-shopu, pokud ho E-shop v rámci svého uživatelského účtu vyplnil. Jestliže E-shop nesouhlasí se změnou smluvních podmínek, je oprávněn takové změny odmítnout, tyto Podmínky programu vypovědět a ukončit užívání této služby, a to do 14 kalendářních dnů od změny smluvních podmínek, písemně na adrese sídla Provozovatele

4. Aktuální verze podmínek bude vždy dostupná na stránkách nápovědy pro internetové obchody služby Zboží.cz.

5. Tyto Smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše konzultanty.